Privacy verklaring

Het Wereldpaviljoen Steyl, Sint Michaëlstraat 6A, 5935 BL Steyl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is te bereiken via info@wereldpaviljoen.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Wereldpaviljoen Steyl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Wereldpaviljoen Steyl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Nadere informatievoorziening over onder meer actuele ontwikkelingen, activiteiten, tentoonstellingen, bijeenkomsten, producten en diensten (o.a. middels de digitale nieuwsbrief voor derden en de nieuwsflits voor de vrijwilligers).
* Uitvoering van onze dienstverlening.
* Verbetering van onze diensten en producten.
* Samenstellen bezoekers- en gebruikersstatistieken.
* Afhandeling van aangevraagde informatie.
* Beveiliging en verbetering van de website.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Wereldpaviljoen Steyl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Wereldpaviljoen Steyl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam- e-mailadres voor de Nieuwsbrief tot uw afmelding.
Extra aanmeldgegevens: aanhef, gewenste locatie, adres, huisnummer, woonplaats, worden bewaard tot na afronding van deelname activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Wereldpaviljoen Steyl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Het Wereldpaviljoen Steyl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Wereldpaviljoen Steyl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wereldpaviljoen.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Wereldpaviljoen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Wereldpaviljoen Steyl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@wereldpaviljoen.com 

Met ingang van 25 mei 2018 zijn er nieuwe, strengere, wettelijke privacyregels van kracht. De zogenoemde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het Wereldpaviljoen Steyl respecteert uw privacy. Persoonlijke gegevens zoals naam of e-mailadres worden alleen bewaard als dat nodig is, bijvoorbeeld als u onze Nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Alle andere privacygevoelige gegevens bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een activiteit worden zo snel mogelijk gewist. Gegevens die wel enige tijd bewaard blijven, slaan we zo veilig mogelijk op. Als u de Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan bieden wij u de mogelijkheid zich hiervoor af te melden.